nieuwsbrief Gijzelgracht

in 2012

j u n i  2 0 1 2
A m s t e r d a m
Beste buurtgenoten,
Er breekt een nieuwe periode aan van afbouwwerkzaamheden aan het metrostation Vijzelgracht. Weer met
veel betonstort. Eind 2014 is de ruwbouw klaar en neemt de bouw van het eigenlijke station een aanvang.
Dat kan allemaal in goede banen worden geleid mits men zich aan afspraken houdt.
Die afspraken zijn met de stichting gemaakt en andere komen in de BCU tot stand, het maandelijkse
overleg tussen de omwonenden en de Dienst Noord/Zuidlijn.
De stichting heeft de laatste jaren een goed en coöperatief contact ontwikkeld met het uitvoerend
management van de NoordZuidlijn.
De afspraken berusten vooral op een preventieve basis, voorkomen is beter dan ……., excuseren, afkopen
of belazerd worden.
De belangrijkste afspraak luidt: beperking van de (geluids)overlast en handhaving van de werktijden: niet
voor 7.00u op het maaiveld beginnen en na 19.00u de werkzaamheden bovengronds beëindigen.
Voor het nakomen van afspraken is handhaving vereist. Die taak ligt in de praktijk niet alleen bij de
instanties, maar ook bij ons omwonenden en belanghebbenden!
Meld daarom overlast onmiddellijk zowel bij de Dienst NoordZuidlijn als de stichting Gijzelgracht.
De dubbele melding voorkomt dat we geconfronteerd worden met een eenzijdig beeld ten nadele van alle
belanghebbenden.
Telefoon informatiepunt en meldpunt klachten NoordZuidlijn 020 470 4070
Meldpunten stichting Gijzelgracht:
www.gijzelgracht.nl /CONTACT
Email: email@gijzelgracht.nl
Mobiel 0621511532 of 0611496953
De afbouw van het station en het herstel van het maaiveld zullen dus nog jaren vergen. Jullie medewerking
aan een vorm van controle op de handhaving van afspraken voorkomt dat de overlast weer uit de hand
loopt en draagt bij aan het welzijn van menige omwonende en ondernemer. Alleen naar een gezamenlijk
optreden luistert de DienstNZL en de politiek!
Onze stichting biedt ook hulp bij de toepassing van de nadeelcompensatie en leefbaarheidsregelingen. De
begeleiding van de verkoop eigen woning is op dit moment actueel.
Mocht je ook belangstelling hebben ons werk op een of andere wijze te steunen, jouw bijdrage is welkom.