Gijzelgracht boven op schadeafhandeling Noord-Zuidlijn

in 2010

De Gemeente heeft de aanbevelingen uit het enquêteresultaat (voorjaar 2009) overgenomen, met als gevolg:

Meeste melders tevreden
De bodem is nog lang niet stabiel

Meeste melders tevreden

Begin dit jaar is de bouwkundige staat van alle panden opnieuw in kaart gebracht. Daarbij zijn de eigenaren geënquêteerd over de oude en nieuw gemelde schades. Die schades zijn door het SB (schadebureau Noord-Zuidlijn) opnieuw beoordeeld. Die schadegevallen zijn besproken in een zgn. Review Board waarin vertegenwoordigers van de St. Gijzelgracht samen met experts van het SB de meldingen toetsten aan de nieuwe beoordelingsregels. Die exercitie is onlangs afgerond.

Van de 221 afgenomen enquetes waren er 48 waarin om een (her)beoordeling werd gevraagd. 14 daarvan betroffen eerder gemelde schades. 19 meldingen hadden betrekking op nieuwe schades. 15 daarvan konden telefonisch worden afgehandeld. In 33 gevallen werd het pand bezocht.

Het overgrote deel van deze meldingen zijn volgens het SB tot tevredenheid van de melders afgehandeld. In enkele gevallen bleven de melders onbereikbaar waren of waar nog contra-expertiserapporten onderweg zijn. Indien u een van de 33 bent en u bent niet tevreden laat ons dat dan weten via het contactformulier op de website.

De bodem is nog lang niet stabiel

Hierboven was sprake van 19 nieuwe schademeldingen dit voorjaar. Dat aantal is inmiddels aangevuld met een nog onbekend aantal nieuwe meldingen. Dat duidt er op dat de bodem nog allerminst stabiel is. Ook het uitgraven van de bouwput heeft tot nieuwe zettingen geleid. De NZ-lijn noemt die voorspelbare gebouwresponsie.

Er is dus alle reden om de vinger aan de pols te houden en alle schades direct aan het SB te melden. Met het SB is afgesproken dat men elk jaar een overzicht opstelt van de in het afgelopen jaar gemelde schades. De St. Gijzelgracht zal de uitkomsten op de website bekend maken.