Groeibederf MKB Gijzelgracht

in 2011

(deze brief met andere stukken is gevoegd in het dossier van de KvK te Amsterdam)
 

Burgemeester & Wethouders van Amsterdam,
Postbus 202,
1000 AE Amsterdam.

Amsterdam, 5 juli 2011,

Geacht College,

De stichting Gijzelgracht vraagt uw aandacht voor een onderbelicht gegeven in de
gemeenteverordening Nadeelcompensatie bouwwerkzaamheden Noord/Zuidlijn.

Na 10 jaar werkzaamheden en met het perspectief nog 7 jaar te gaan voordat de
nieuwe metrolijn wordt opgeleverd, duikt voor ons een nieuw
schadeaspect op: een achterblijvende groei in de omzet van de
winkelketen gelegen aan de Vijzelgracht en omgeving en mogelijk ook
op andere locaties in de stad. We spreken hier over groeibederf
van verkoopcijfers in een winkelgebied.
Van verschillende branches zijn groeicijfers bekend in een stedelijke omgeving.
Gemiddeld schatten wij van 3 tot 4% op jaarbasis. Na 10 jaar vinden
wij, een ruimhartig schadebeleid in aanmerking genomen, dat er van
een herijking sprake moet zijn van de nadeelcompensatie en met nog
minstens 7 jaar te gaan er de komende tijd een bijtelling van 3.5%
extra over de schade-uitkering op jaarbasis dient plaats te vinden.

Aangezien de gemeenteverordening nu onderwerp van aandacht is vormt dit het juiste
moment om een onderbelicht schadeaspect tengevolge van de extreem
lange bouwduur aan de orde te stellen. De steeds weer gevoelde
afhankelijkheid bij het indienen van een verzoek om nadeelcompensatie
stuit ondernemers hoe langer hoe meer tegen de borst.
Bedrijfssluiting, zo constateren wij, vormt hier een concreet uitvloeisel van deze uitputtingsslag.
Het gaat om een uit de hand gelopen bouwplanning, die zijn weerga niet kent in
Nederland. Een tien-jaar-termijn vinden wij een voldoende voorwaarde om tot actie
over te gaan. In schade-, respectievelijk onteigeningszaken om infrastructurele redenen
figureert het getal van 10 jaar juridisch reeds als een reële
kapstok waaraan doorgaans een fors afkoopbedrag wordt gekoppeld.
Ook in de wet Milieubeheer  komen we een artikel tegen dat wij van
toepassing vinden op de metrobouw (Wm artikel 8.17 lid2) en waarin
een 10-jaar termijn een grens stelt aan graafwerkzaamheden en de
afvoer daarvan.

Tevens willen wij met ons verlangen naar een rechtvaardig schadebeleid bevorderen dat
bij megaprojecten, met name in onze kwetsbare en monumentale
hoofdstad, meer prudentie wordt betracht in plantermen én omgevingmanagement.
Het blijft een schandelijke vertoning dat burgers en winkeliers 18 jaar lang
achter en tegen bouwhekken moeten aankijken alsof er van een permanent industrieterrein
sprake is.
 
College, wij vragen u een snelle weg te bevorderen van een extra voorziening, zo
spoedig mogelijk toe te voegen aan de Gemeente-verordening schaderegeling en
nadeelcompensatie NZlijn, genoemd een paragraaf “groeibederf Midden- en Kleinbedrijf”.

Wij hopen dat we in deze kwestie niet de lange weg van ambtelijk overleg en/of
procedure-leed hoeven te gaan.
 

Met vriendelijke groet,
namens de St.Gijzelgracht en de ondernemersvereniging de Vijzel.
 
J. Monasso

p/a Prinsengracht 718

1017 LB Amsterdam

Cc:Cie Veerman.