Verslag Politiek Cafe van 5 maart 2014

in 2014

Locatie: Hotel Mercure, Noorderstraat 46 te Amsterdam.

 

Aanwezig van de politiek waren, naast de ons al bekende Jeanine van Pinxteren (Groen Links) en Boudewijn Oranje (D’66): Nelly Duijndam (SP), Raphael van Kraaij (VVD), Boris Klatser (Red Amsterdam), Roeland Rengelink (PvdA) en Jan-Bert Vroege (D’66).

Jan Monasso, bewoner Noorderbuurt en bestuurslid van de Stichting Gijzelgracht, leidde de discussie voor de pauze.

Rente de Weerd , namens de Stichting Gijzelgracht, hield een korte inleiding. Het feit dat de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur staan, zowel voor de centrale stad als voor de nieuw te vormen bestuurscommissies, en het gegeven, dat er in de Wetering- en Noorderbuurt redelijk wat aan de hand is, was aanleiding voor het organiseren van dit Politiek Cafe.

De zaken die spelen in de buurten zijn: de Noord/Zuidlijn, de Rode Loper het niet meenemen daarin van het Weteringcircuit, de Museumbrug: afsluiten of niet?, het bestemmingsplan voor de boven het station Vijzelgracht voorziene mechanische Parkeergarage en last but not least: de Luchtkwaliteit, waarvan is aangetoond dat deze op de Vijzelgracht zeer slecht is.

Ad van Zwieten , secretaris van buurtvereniging Wetering Verbetering, schetst, aan de hand van wat korte stellingen, de problemen waar de buurt voor staat: grote verkeersproblemen, die door de gemeente stuk voor stuk en zonder onderlinge samenhang worden aangepakt, een Rode Loper, die uitgaat van een metrostation, met in- en uitgangen aan de ventwegzijde, een Rode Loper die stopt voor het Weteringcircuit, omdat eerder voor het circuit gemaakte plannen om budgettaire redenen zijn verworpen, een beoogde parkeergarage boven metrostation Vijzelgracht, waarvoor, voor 250 plaatsen, 1000 pasjes worden uitgereikt, zodat er meer verkeersbewegingen worden verwacht rond de ingangen van die garage en verkeersstromen naar de buurt worden getrokken, omdat de 1000 pasjes bedoeld zijn voor bewoners in een straal van 500 meter rond de garage. Dit alles, terwijl recent is gebleken dat onder het Duintjergebouw een grote hoeveelheid bestaande parkeerplekken voor bewoners beschikbaar kunnen komen. Voor de in de Noorderstraat gerealiseerde parkeergarage blijkt vanuit de kopers van de appartementen nauwelijks belangstelling, zodat ook daar een grote hoeveelheid parkeerruimte, door de gemeente te huren, vrijkomt. Helaas blijkt dat die plekken nu allemaal door Heineken zijn opgekocht.

Verder dreigt nog steeds, vervolgt Van Zwieten, na gereedkomen van de Noord/Zuidlijn, afsluiting van de Museumbrug en zal ook het Leidseplein voor werkzaamheden die tot 2020 gaan duren, worden afgesloten. Gaat dat allemaal door, dan worden onze buurten slecht tot niet meer bereikbaar.

Wat kan de politiek daar aan veranderen?

Jan Monasso vraagt de politici: hoe staat het met het voor deze buurt vereiste Verkeerscirculatieplan? De buurt wil een integraal plan, waarin de verschillende projecten op elkaar blijken te zijn afgestemd, in plaats van dat alles naast en los van elkaar verloopt en elkaar in de wielen gaat rijden.

Raphael van Kraaij (VVD):  vertelt gisteren nog bij het debat over Buurtparkeren te zijn geweest en dat de VVD zich over het Mobiliteitsdossier zorgen maakt. Hij /zijn partij deelt de vrees van de buurt voor een verkeerde verkeerscirculatie en heeft ook geijverd voor uitstel van de afsluiting van de Museumbrug.  Wel is hij voorstander van de parkeergarage boven het station Vijzelgracht, want de buurt moet af van zoekverkeer naar een parkeerplek: dat verkeer moet wat hem betreft in de garage!

Nelly Duijndam (SP) is geen voorstander van de parkeergarage boven het metrostation, omdat zij juist extra verkeersstromen daardoor verwacht, zoals ook de heer Van Zwieten aangaf. De SP vindt dat de projecten integraal en in samenhang met elkaar moeten worden bekeken en niet allemaal los van elkaar. Zij prijst deze buurt voor het meedenken en het zelf bedenken van plannen, waar het Plan Doeswijk een voorbeeld van is. De bewoners weten volgens haar heel goed wat nodig is in de buurt.

Roeland Rengelink (PvdA): vindt de parkeergarage een belangrijk onderdeel voor de leefbaarheid van de buurt: de kwaliteit van de openbare ruimte zou er door worden verbeterd: het blik moet namelijk van de straat. Dit moet wel samengaan met het weghalen van parkeerplaatsen op straat. Er mogen dus geen extra plaatsen op straat bijkomen, vindt hij.

Dat de parkeergarage meer verkeer zal aantrekken erkent hij, want dit is al een uitvalsweg.

In beginsel snapt hij de vraag naar een samenhangend verkeerscirculatieplan, maar hij waarschuwt voor de wens om in de stad alles met elkaar samen te willen laten vallen: daar verstikt de stad van. Hij verwijst naar het Leidseplein, waar men al 10 jaar bezig is, zonder dat er iets uit komt.

Boris Klatser (Red Amsterdam):  is duo-raadslid van Red Amsterdam en lijstduwer voor Buurt Belangen Binnenstad, ten behoeve van de bestuurscommissie, die op 19 maart 2014 wordt verkozen. Hij is voor het Rotterdamse systeem: meer samenspraak  met de buurt in plaats van inspraak van de buurt, waar vervolgens door het bestuur niets mee wordt gedaan. Hij heeft als lid van de Commissie Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit (VVL) gestemd tegen het eenrichtingverkeer op de Museumbrug en ziet ook dat de plannen voor het Leidseplein en de Museumbrug niet met elkaar stroken. Hij is voorstander van Buurtparkeren en ziet niets het plan, om voor de parkeergarage Vijzelgracht 4 pasjes per beschikbare parkeerplaats in de garage uit te reiken: natuurlijk trekt dat meer zoekverkeer uit andere buurten, vindt hij.

Jan-Bert Vroege D’66: is raadslid in Amsterdam-Oost. Ook hij was gisteren bij het debat over Buurtparkeren. Hij prijst deze buurt, omdat deze eigen, uitgewerkte, plannen heeft. Dat is ook precies de bedoeling met de bestuurscommissies: de bewoners komen met plannen en wie is de gemeenteraad dan om daar tegen te zijn? Wel is ook hij voorstander van ‘het blik van de straat’,  zodat een parkeergarage hem wel een goed idee lijkt.

Jeanine van Pinxteren( Groen Links): zij kent de dossiers van de Rode Loper en de parkeergarage erg goed. Zij was de afgelopen 4 jaar portefeuillehouder verkeer en openbare ruimte bij Stadsdeel Centrum. Met parkeren moet je zorgvuldig omgaan, vindt zij. Het doel moet zijn: het goed regelen van de openbare ruimte. Zij verwijst naar het Plan van Wiebes, waarin het er onder meer om gaat om reeds bestaande parkeerplekken beter te laten benutten. Ook zij wil geen aanzuigende werking van nieuwe parkeerders. De Vijzelgrachtgarage, die  is beoogd als bewonersgarage, is dus de oplossing. Zij erkent dat er voor deze garage, waarvoor 4 pasjes per plaats worden uitgegeven aan bewoners in een straal van 500 meter rond de garage, meer parkeerders deze kant op zullen komen uit andere buurten, maar zij noemt dat geen aanzuigende werking.

Over het steeds maar genoemde Verkeerscirculatieplan zegt zij dat dit de escape is voor alle mensen die ergens tegen zijn. Zij acht een dergelijk plan onmogelijk in Amsterdam, want na een jaar kan een buurt weer een andere mening hebben. Zij heeft wel degelijk rekening gehouden met de omgeving. De afsluiting van de Museumbrug is alleen maar uitgesteld, omdat de Noord/Zuidlijn nooit aan haar bekend had gemaakt (……..) dat hier de luchtkwaliteit zo slecht was, door het werk van de Noord/Zuidlijn.  Dat wist zij helemaal niet (!). En de suggestie die hier wordt gedaan, dat zij niet zou kijken naar een integratie van alle plannen, is een onjuiste voorstelling van zaken. Zij hecht er alleen aan om consequent te zijn. Zij beschuldigt Boris Klatser (Red Amsterdam) en van onvoldragen plannen in te dienen.

Boudewijn Oranje D’66)  sluit zich aan bij hetgeen Jeanine van Pinxteren en Roeland Rengelink.

Hierna komen de buurtbewoners aan het woord.

Monica Blok: bewoner Weteringbuurt,  houdt zich bezig met de luchtkwaliteit in de buurt, ook samen met de Noord/Zuidlijn en zij heeft recent met Milieudefensie een jaar lang een onderzoek in de buurt laten uitvoeren. Resultaat: deze buurt zit regelmatig ruim boven de norm van 40 microgam (vaak zelfs bij de 50) en dat is 25% grotere vervuiling dan de grens aangeeft. Er wordt hier gewoond, er is een school midden in de buurt en er lopen veel mensen met kinderwagens en bakfietsen met kinderen. Volgens haar is het zeker dat de parkeergarage meer verkeer gaat aantrekken. Vastgesteld is al dat de meeste luchtvervuiling juist niet komt door de Noord/Zuidlijn, maar door het verkeer. Dat blijft dus, ook als de Noord/Zuidlijn klaar is, tenzij er andere maatregelen worden genomen om het toestromend verkeer te beperken of er meer elektrische auto´s komen. Elektrische auto´s kunnen niet in de mechanische parkeergarage.

In het ontwerp bestemmingsplan, dat een wijziging van het bestaande bestemmingsplan is, en nodig om een parkeergarage mogelijk te maken,  wordt te gemakkelijk er van uitgegaan dat de luchtkwaliteit niet zal verslechteren.  Zij geeft aan dat de huidige plannen, waarin de parkeergarage is voorzien, geen verbetering voor de buurt opleveren in de openbare ruimte: er komen lifthuizen (3) in plaats van bomen. Verder vraagt zij de politiek om heel goed te kijken naar de ingangen van de lifthuizen, omdat deze nu zijn voorzien aan de ventwegkant. Zij verwijst naar het Plan Doeswijk, dat een alternatief biedt. Zij herhaalt tegen de bouw van de parkeergarage te zijn, maar als deze er toch moet komen, dan liever conform het Plan Doeswijk, dat meer recht doet aan wat de buurt nodig heeft en dat de verkeerscirculatie veel logischer maakt.

Peter Doeswijk,  voorzitter van de ondernemersvereniging Vijzelgracht/Vijzelstraat, presenteert zijn plan, dat is uitgewerkt op een levensgrote, op een tafel neergelegde plattegrond van hoe de Rode Loper en de verkeersstromen gaan lopen, zowel fietsers, voetgangers als auto’s, terwijl er ook ruimte blijft voor de 44 grote bomen die teruggeplaatst moeten worden door de gemeente. In zijn plan kunnen de auto’s stad-in over de trambaan. Stad-uit gaan ze nu al over de trambaan. Aldus komt er 2.20 meter extra trottoir bij, zodat het geheel een boulevard wordt. Er komt veel meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Het voordeel van zijn plan is dat de auto’s over de trambaan stad-in kunnen en dat de trambaan (alsnog) niet behoeft te worden verlegd. Er komt een groene strook aan de woonzijde van de Vijzelgracht (ventweg) en het zoekverkeer naar de parkeergarage gaat niet over de ventweg, maar komt aan vanaf de Vijzelstraat en rijdt dan rechtdoor naar de ingangen van de lifthuizen, die in dit plan aan de andere kant komen te liggen, te weten in het midden van de straat. De ventweg wordt hiermee ontlast en er ontstaan ook geen opstoppingen bij de drie Weteringdwarsstraatjes.

Doeswijk wijst er ook op dat in de Rode Loperplannen van de gemeente, gelegd naast de plannen voor de garage, er geen rekening mee is gehouden dat de Prinsengrachtbrug op dit moment wel breed is gemaakt, voor het Noord/Zuidlijnwerk, maar dat deze brug, als het werk klaar is, weer versmald gaat worden. Hij toont aan welke verkeerschaos er ontstaat als in die situatie de auto´s via de ventweg naar de parkeergarage moeten.

Boudewijn Oranje wijst er op de op dat bij het vaststellen van het bestemmingsplan de gemeente moet bewijzen dat aan de luchtkwaliteitseisen wordt voldaan.

Joyce Hoogland ,bewoonster Noorderbuurt, vraagt aan de politici of, indien het niet mogelijk is om met integraal op elkaar aansluitende plannen te komen, het dan wel mogelijk is om als uitgangspunt de luchtkwaliteit te nemen? En waarom kan er geen integraal plan voor een bepaald gebied worden gemaakt?

Rengelink (PvdA) wijst er op dat de politiek dit al doet: de invloed van plannen en het verkeer die dat met zich brengt wordt al per gebied bekeken, maar het is onmogelijk om een te groot integraal plan de maken.

Hans Hamburger , bewoner Weteringbuurt, vraagt hoe het nu zit met de parkeermogelijkheden voor bezoekers. Bewoners moeten gewoon voor hun deur kunnen parkeren, vindt hij, maar bezoekers en toeristen zouden aan de rand van de stad hun auto kwijt moeten kunnen en dan met openbaar vervoer naar het centrum moeten komen. De verkeersstromen die de Vijzelstraat en de Vijzelgracht moeten verwerken moeten goed doordacht worden en goed geregeld. Het verkeer moet goed circuleren. Hij vraagt de aanwezige politici wie hier een plan voor heeft?

Raphael van der Kaaij (VVD):  is het met de stellingen van Hamburger eens: nu is al sinds half februari 2014 het mogelijk om aan de rand van de stad te parkeren, voor € 1,00 ipv, zoals voorheen, voor € 8,00, bij het Transferium.

Boris Klatser (Red Amsterdam)  vult aan dat dit meer bekend moet worden gemaakt.

Nelly Duijndam (SP): zij hoort niemand over de door de heer Van Zwieten genoemde extra (1500) parkeerplekken in bestaande garages. Verder wijst zij er op dat uit onderzoek blijkt dat steeds minder jongeren nog een auto bezitten, Men doet liever aan autodelen of zoekt naar andere vormen van vervoer.  Er komt daardoor straks een parkeergarage op de Vijzelgracht die grotendeels leeg zal staan. Waarom niet de bestaande parkeerplekken in garages nu al benut?

Hans Hamburger antwoordt: door de buurt is al geprobeerd de parkeergarage van de AFM open te laten stellen voor de buurt in de avond en nacht, maar dat is niet gelukt.

Ad van Zwieten vult aan dat de gemeente vaak te laat is en dan neemt een particulier het over.

Monica Blok wijst er op dat nu bij het Duijntjergebouw zich hetzelfde voordoet.

Jeanine van Pinxteren zegt dat het beter benutten van bestaande parkeergarages al staat in het Plan Wiebes.  Dat komt er aan, alleen moeten sommige garages hier eerst geschikt voor gemaakt worden. Zij vraagt de buurt of zij in het geval van de parkeergarage Noorderstraat bezwaar hebben gemaakt?

Ton Wassenberg, bewoner Noorderbuurt en ondernemer, antwoordt dat dit een koehandel is geweest tussen de gemeente en de particuliere investeerder die de garage bouwde: de gemeente kocht goedkoop het gebouw voor de school (Kleine Reus) en de investeerder kreeg dan de garage.

Jeanine van Pinxteren memoreert dat in het geval van de parkeergarage Vijzelgracht ‘de bak’ en al ligt en dat dit dus reuze voordelig is. En de parkeerstellingen die er in komen zijn zo flexibel dat als over 10 jaar blijkt dat de garage niet meer nodig is, die er gemakkelijk uitgehaald kunnen worden en dan kan de bak altijd nog voor iets anders worden gebruikt. (NB notulist: Kun je dit niet omdraaien: nu eerst iets leuks met de bak, en als blijkt dat dit niet werkt of er toch een parkeergarage alsnog nodig is, dan zet je die stellingen er, over 10 jaar, alsnog in?).

Naar aanleiding van de opmerking van Monica Blok,  dat de garage niet geschikt is voor elektrische auto’s, die toch de toekomst hebben, antwoordt Van Pinxteren dat zij en Boudewijn Oranje het toch toegankelijk maken van deze garage voor elektrische auto’s aan het onderzoeken zijn.

Maartje Romme, bewoner Prinsengracht en voorzitter van Wetering Verbetering: het is mooi dat over 10 jaar de garage eventueel kan verdwijnen, maar dat heeft dan wel drie monsterlijke lifthuizen opgeleverd en € 20 miljoen gekost (initieel), naast € 500.000.- per jaar aan onderhoudskosten. Zij wijst op de prognoses waarin de auto-industrie zelf zegt dat ze over 10 jaar geen auto’s meer zullen verkopen. Zij bepleit een Prachtige Bak en wijst op de reeds van de gemeente verkregen subsidie voor het onderzoek naar een alternatieve bestemming van de bak. En toch zou dat geen invloed mogen hebben op de besluitvorming over al dan niet een parkeergarage? Daar zakt Maartjes broek van af!

Van Pinxteren vindt dat nu er de kans is om een garage te maken, die kans moet worden benut, hoe dan ook. Een overheid kan het volgens haar niet maken om eenmaal genomen besluiten terug te draaien.

Boudwijn Oranje  stelt voor dat de gemeente een reactie gaat geven op het Plan Doeswijk.

Ad van Zwieten: en intussen dendert de Rode Loper gewoon door en trekt zich niets aan van wat er nog meer speelt in de buurt.

Van Pinxteren: de Rode Loper hangt samen met de oplevering van de Noord/Zuidlijn: die gaat ineens heel snel en daar zit een deadline in. Het moet en zal klaar! Zij wil het niet meemaken dat de Vijzelgracht straks niet op tijd klaar is. Zij heeft moeite met de opstelling van deze buurt. Ten tijde van de Nota van Uitgangspunten wilde de buurt dat de tramsporen teruggelegd zouden worden naar de oorspronkelijke plek, dat heeft de gemeente alsnog geregeld, en nu, met Plan Doeswijk, wil buurt de trambaan juist weer niet teruggeplaatst hebben! Zij weet het nu niet meer: daar kan zij niet mee werken!

Boris Klatser (Red Amsterdam) je moet als bestuur niet stug doorgaan op een voorlopig ontwerp. Als er een beter plan is, zoals dat van Doeswijk, moet je daar als gemeente voor open staan en dat bekijken op haalbaarheid en zonodig op je schreden kunnen terugkeren.

Peter Doeswijk  vult aan: de tijd heeft ons ingehaald. Er ligt nu, met mijn plan, een beter plan voor de buurt en als een eenmaal genomen besluit niet goed blijkt te zijn,  moet je dat durven veranderen als gemeente.

Boris Klatser: je moet als gemeente juist niet roepen dat er in de plannen niets meer veranderd kan worden!

 

Na de pauze leidt Rente de Weerd,  bewoner Prinsengracht en werkzaam voor de Stichting Gijzelgracht, de bijeenkomst.

Hij wijst op een pregnant probleem in deze buurt, de luchtkwaliteit. Als het Stadsdeel
Centrum denkt dat zij de afsluiting van de Museumbrug nu niet kan laten doorgaan omdat de luchtkwaliteit slecht is door de Noord/Zuidlijn, dan heeft men het toch niet helemaal begrepen, of is men in elk geval fout geïnformeerd. Immers: de Noord/Zuidlijn heeft in de afgelopen jaren al het mogelijke gedaan om de luchtkwaliteit zo min mogelijk negatief te beïnvloeden: men laat elektrische vrachtwagens rijden en schermt vervuilende werkzaamheden zo veel mogelijk af. Dat is nu juist het resultaat van de goede samenwerking van deze buurt met de Noord/Zuidlijn!

Nadat de werkzaamheden aan het station klaar zijn, zal de luchtkwaliteit echt niet verbeteren. Het verkeer blijkt de grootste boosdoener.

Hij verwijst naar rapporten van Witteveen en Bos, door de gemeente zelf ingehuurd, waaruit blijkt dat als de Museumbrug wordt afgesloten er in deze buurt 1200 autobewegingen bijkomen en als de parkeergarage er is nog eens 500 erbij. Hij vraagt de politici hoe Amsterdam de Europese Luchtkwaliteitsnormen, die per 1 januari 2015 worden verscherpt, gaat halen en handhaven? Hij verwijst naar Berlijn en Munchen: daar komt geen vervuilde auto de stad meer in.

 

Raphael van Kraaij (VVD): geeft eerst even een college bestemmingsplan en wie waarvoor verantwoordelijk is, straks als de bestuurscommissies draaien. Over de luchtkwaliteit zegt hij dat Wiebes reeds maatregelen heeft voorgesteld, ondersteund door het college van B&W. Dit ligt nu bij de Centrale stad.

 

Jan-Bert Vroege (D’66): weet wel zeker dat in januari 2015 de luchtkwaliteitsnorm van de EU niet zal worden gehaald door Amsterdam. Zeker niet op de Vijzelgracht! Op zijn vroegst in 2017-2018 zou de norm pas kunnen worden gehaald, denkt hij. Maar het kan niet zo zijn dat vanaf  2015 dus straten drie jaar afgesloten moeten worden. Hij gaat er daarom van uit dat Amsterdam drie jaar gaat achterlopen op de norm, maar vanaf 2018 in de pas zal lopen. Hoe? Door het belonen van gedrag, schonere busjes: meer parkeertijd. Voor scooters en brommers moet worden gewacht op landelijk beleid voor steeds meer elektrisch verkeer. Dat neemt meer tijd.

 

Op de vraag van Monica Blok, hoe dan? antwoordt Boris Klatser  dat hij vele rekenmodellen van Wiebes heeft zien langskomen in de Commissie VVL, maar daarin ziet hij vooral veel Planoptimisme: het idee dat iedereen wel een schonere auto gaat kopen. Hij zou zelf een integrale milieuzone willen: vuilnisauto’s, busjes, stadsbussen en rondvaartboten zouden allemaal elektrisch moeten worden aangedreven. Daarmee zou al een hele slag te maken zijn. DHL komt al met elektrische busjes, weet hij. Je moet niet stoppen bij de EU-norm, maar toe naar de veel strengere norm van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), vindt hij.

 

Nelly Duijndam: vindt de luchtkwaliteit heel belangrijk. Als er 1200 en 500 meer autobewegingen komen, hoe moet het dan met de luchtkwaliteit? Geen parkeergarage bouwen scheelt 500 verkeersbewegingen.

 

Klatser : zo lang je als gemeente denkt dat er 1000 parkeerplekken zijn in een garage met 250 plekken, doe je gewoon aan het aantrekken van verkeersbewegingen.

 

Jeanine van Pinxteren: vindt de luchtkwaliteit ook ontzettend belangrijk: daarom is juist de beslissing om de Museumbrug eenrichtingverkeer te maken genomen! Klatser vult aan; pas na grote druk vanuit de gemeenteraad!

Van Pinxteren is het verder eens met Klatser dat de EU-norm nog te laag is en dat naar de WHO-norm moet worden gestreefd.

 

Joost  Nuissel, bewoner Weteringbuurt: in de buurtgarage van Kost gaan dagelijks 300 auto’s in en uit. Zelf heeft hij een auto, maar gebruikt die weinig. Als er dus een parkeergarage komt voor de buurtbewoners dan zou zijn auto daar lang in staan. Als er alleen bewoners uit de buurt in die garage mogen zou het aantal verkeersbewegingen veel minder worden.

 

Joris Brand, bewoner Prinsengracht vraagt aan D´66: vergeet je niet dat na het openstellen van de garage in 2017 het opheffen van de parkeerplekken op straat wel tot 2020 kan gaan duren? Dus zal de norm niet alleen in 2015 niet worden gehaald, maar ook niet in 2017 of 2018.

 

Maartje Romme snapt niet dat de politiek niet snapt dat je een enorme sprong voorwaarts zou kunnen maken door nu al een heel groot deel van de auto’s kwijt te raken door middel van autodelen.

Boudewijn Oranje: als de parkeergarage er is gaan er nog meer auto’s van de straat: zie het Plan Wiebes: zowel parkeergarages bouwen als bestaande parkeergarages benutten.

 

Joris Brand:  500 auto’s gaan zoeken bij 3 lifthuisjes? Dat gaat niet lukken!

 

Rente de Weerd: de particuliere plekken in bestaande parkeergarages zouden tegen Cition-tarieven verhuurd kunnen worden. Verder bemoeit de Noord/Zuidlijn zich ook tegen de parkeergarage aan: het opstellen van het Plan van Eisen verloopt moeizaam, want de garage mag op geen enkele manier het metrostation in de weg zitten of in gevaar brengen.

Oranje vult aan: maar daar werken we hard aan.

 

Maartje Romme sluit de avond af: Zij is positief over de grote belangstelling uit de buurt voor dit Politiek Cafe. Er zijn veel initiatieven, veel plannen. Zij geeft toe dat de gemeente ook haar best doet en dat het, millimeter, voor millimeter, steeds beter gaat. Zij verwijst naar het vanuit de gemeente geregelde ‘Vijzelbuurtoverleg’, dat in verband met de komst van de bestuurscommissies van de grond is gekomen: inmiddels mag de buurt meepraten over de agenda, maar verder wordt de buurt nog kortgehouden. Zij vraagt de aanwezige politici hoe zij straks, in bestuurscommissies, denken vorm te gaan geven aan de betrokkenheid van de buurt. De Gebiedscoordinatoren moeten in de buurt komen zitten, vindt zij.

 

Nelly Duijndam zegt al heel goed naar de mensen te luisteren.

Jan-Bert Vroege verwijst naar de gang van zaken in Oost: buurtparticipatie, buurtbudgetten, de buurt kan het geld zelf alloceren en het blijkt daarbij dat de buurt veel zuiniger omgaat met het geld dan de gemeente dat doet. Hij is echt fan van buurtparticipatie.

 

Rente de Weerd bedankt alle aanwezige politici en buurtbewoners voor hun komst en inbreng en rondt de discussie af om 19:40 uur.

 

Verslag: Marjan Smid