Metingen Stikstofdioxide (NO2) aan de Vijzelgracht Mei 2014 -2015

in 2015

N/Zlijn machines op de Vijzelgracht Amsterdam
Met de komst van de machines in 2000 voor de bouw van de NZ/lijn rees de vraag; hoe is luchtkwaliteit op de Vijzelgrach e.o.. De GGD Amsterdam werd gevraagd hier aandacht aan te schenken. Wat ademen de omwonende, ouderen, kinderen en volwassenen, in?
GGD heeft wederom in het jaar 2014 – 2015 metingen gedaan en in september 2015 door Frits van den Berg gepubliceerd.
‘Metingen stikstofdioxide (NO2) aan de Vijzelgracht mei 2014 -2015 .’

De aanleiding en conclusies hebben we er voor u uitgehaald.

fijnstof langs ramen

Aanleiding voor deze metingen

De bouw van het metrostation Vijzelgracht heeft grote invloed gehad op de directe omgeving en op bewoners. Een van de mogelijke gevlogen was een verslechtering van de luchtkwaliteit in de straat doordat de bij de bouw betrokken machines en voertuigen, voor zover niet elektrisch, uitlaatgassen uitstoten. De ruwbouw van het metrostation Vijzelgracht werd in juni 2014 afgerond. Er vonden daarna ondergronds nog lichte werkzaamheden plaat en bovengronds werd het bouwterrein opgeruimd. Daarna komen er nog veranderingen aan de Vijzelgracht: het gebied zal worden heringericht en er zal een parkeergarage worden aangelegd.
Naar aanleiding van de bij de bouw aangetaste leefomgeving en de nog komende veranderingen de Stichting Gijzelgracht begin 2014 met de Dienst Metro en de GGD overlegd en daarbij verzocht de luchtkwaliteit te meten. Dit kan als vervolg op vergelijkbare metingen in 2008-2009 worden gezien en daarmee als een voorgaande monitoring van de luchtkwaliteit. Een nieuw element is dat nu ook gemeten wordt aan de achterzijde van woningen. Dit is in verband met het tijdens het overleg gegeven advies aan bewoners zoveel mogelijk aan de achterzij te ventileren. Daardoor stroomt naar verwachting de minder vervuilde lucht aan de achterzijde het huis binnen. Om na te gaan of dat ook inderdaad binnenhuis tot schonere lucht leidt, zijn op een aantal dagen roetmetingen uitgevoerd die apart worden gerapporteerd (zie rapport ‘Roetmetingen Vijzelgracht 2015’).

Het Projectbureau Noord/Zuidlijn heeft daarop de GGD opdracht gegeven gedurende twee jaar de luchtkwaliteit in de straat te meten middels meetbuisjes voor stikstofdioxide(NO2). De GGD heeft aangeboden om dit met de bewoners aan te vullen met kortdurende roetmetingen.
Eerder zijn vier kwartaalrapportages van de NO2-metingen verschenen. In dit rapport worden de resultaten over het hele jaar gepresenteerd.

hou fijnstof buiten je huis

Conclusies

Er lijkt sinds 2003 een gestage daling van de NO2-concentratie plaats te vinden aan de Vijzelgracht, in lijn met een daling in de gehele stad. De concentraties aan de oostelijke straatzijde zijn hoog en liggen op de grens van de vanaf 2015 geldende grenswaarde voor NO2. Omdat deze metingen niet voldoen aan de wettelijke eisen voor het meten van NO2, zijn ze niet geschikt om daar precieze uitspraken over te doen. Aan de westelijke straatzijde liggen de concentraties aanmerkelijk lager en voldoen ze zeker aan de grenswaarde. Aan de achterzijden liggen de concentraties nog weer lager en zijn ze vrijwel gelijk aan wat op relatief schone achtergrondlocaties elders in de stad wordt gemeten. Dit bevestigt het vermoeden dat er voor ventilatie beter een raam aan de achterkant open kan.

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren